Hoppa till huvudinnehåll

Om Finansiella stabilitetsrådet

Publicerad

Finansiella stabilitetsrådet är ett forum för regelbundna diskussioner om finansiell stabilitet och risker som kan leda till oönskade konsekvenser för det finansiella systemet som helhet. Rådet verkar för att säkra den finansiella stabiliteten och därmed minska risken för att den ekonomiska utvecklingen påverkas negativt. I händelse av krissituationer diskuterar rådet även beredskap och behov av att vidta åtgärder. Detta görs mot bakgrund av varje myndighets analys och bedömning av den finansiella stabiliteten.

Rådet består av företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. Rådets möten leds av finansmarknadsministern, Niklas Wykman. Övriga medlemmar är riksbankschefen Erik Thedéen, generaldirektören för Finansinspektionen Daniel Barr och riksgäldsdirektören Karolina Ekholm. 

Rådet är inte ett beslutsfattande organ. Regeringen och de representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden och befogenheter vilka åtgärder som ska vidtas.

Rådet träffas i normalfallet två gånger per år. Om en finansiell kris skulle uppstå, träffas rådet oftare och diskuterar vilka åtgärder som behövs för att hantera krisen.

Samarbete under benämningen Finansiella stabilitetsrådet har pågått ca 20 år. Inledningsvis i form av överenskommelser mellan ingående myndigheter och perioden 2014-2024 som en kommitté. Sedan april 2024 är stabilitetsrådet en del av Regeringskansliet.

Laddar...