Hoppa till huvudinnehåll

En tredje barriär mot brottsligheten – kriminella banor ska stoppas

Publicerad

Arbetet med individer i kriminalitet kräver olika typer av insatser från flera samhällsaktörer. Fler individer – såväl barn och unga som vuxna – behöver nås av insatser och insatsernas innehåll behöver hålla hög kvalitet och vara grundat i kunskap om fungerande metoder.

Enligt regeringen behöver arbetet med att förebygga återfall i brott utvecklas ytterligare. Det behövs riktade insatser för att de individer som begår brott varaktigt ska upphöra med sin kriminalitet, för att förhindra att nya brottsoffer drabbas men även för att undvika de omfattande ekonomiska kostnader som brottsligheten orsakar. Varje individ som lämnar kriminaliteten bakom sig är på så sätt en vinst för både enskilda och samhället. 

Prioriterade åtgärdsområden 

  • Stärkt och utvecklat återfallsförebyggande arbete för barn och unga 
  • Stöd till avhoppare och andra insatser för att förhindra och förebygga fortsatt brottslighet 

Läs mer om arbetet för att kriminella banor ska stoppas i regeringens strategi:

Barriärer mot brott – en brottsförebyggande strategi 

Exempel på centrala aktörer

Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Civilsamhället
Kommuner inklusive socialtjänst och skolverksamhet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Näringslivet
Polismyndigheten
Regioner, genom till exempelvis hälso- och sjukvården
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...