Hoppa till huvudinnehåll

En andra barriär mot brottsligheten – en negativ utveckling måste brytas tidigt

Publicerad

Det brottsförebyggande arbetet måste i högre grad än i dag fokusera på tidiga förebyggande insatser och uppsökande verksamhet. Barn och unga med risk- eller normbrytande beteenden behöver tidigt uppmärksammas och få tillräckliga insatser och adekvat stöd. Det är också avgörande för att bryta rekryteringen till de kriminella gängen.

Breda främjande och förebyggande åtgärder utgör basen i det samlade arbetet mot kriminalitet och otrygghet. Därutöver krävs riktade insatser för individer och grupper som av olika skäl är i behov av ett mer omfattande stöd och som löper ökad risk att dras in i kriminalitet. De riktade insatserna behöver hålla hög kvalitet och bedrivas systematiskt, långsiktigt och baseras på evidens och bästa tillgängliga kunskap. 

Prioriterade åtgärdsområden 

  • Tidiga insatser, låga trösklar och ökad tillgänglighet 
  • Föräldraansvar och stöd till vårdnadshavare 
  • Ökade möjligheter för socialtjänsten att ge stöd och hjälp till barn och unga 

Läs mer om arbetet för att en negativ utveckling ska brytas tidigt i regeringens strategi:

Barriärer mot brott – en brottsförebyggande strategi

Exempel på centrala aktörer

Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Civilsamhället
Kommuner inklusive socialtjänst och skolverksamhet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Näringslivet
Polismyndigheten
Regioner, genom till exempelvis hälso- och sjukvården
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...