Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

2006 års sjöarbetskonvention SÖ 2012:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 19
2006 års sjöarbetskonvention
Genéve den 23 februari 2006

Regeringen beslutade den 4 april 2012 om anslutning till konventionen. Anslutningsinstrumentet deponerades den 12 juni 2012 hos ILO:s generaldirektör i Genéve. Konventionen har ännu inte trätt i kraft.

Riksdagsbehandling: prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.