Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet SOU 2023:1

Publicerad

Betänkande av Flerbrottsutredningen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår i detta betänk­ande ett antal lag­änd­ringar som syftar till att skärpa straffen för dem som vid ett och samma till­fälle döms för flera olika brott (fler­faldig brotts­lighet).

I korthet innebär förslagen följande.

De särskilda straff­skalor som gäller vid fler­faldig brotts­lighet höjs. Som mest ska den ordinära straff­skalan kunna utvid­gas med sex års fängelse, vilket inne­bär att straff­maximum i dessa fall blir fängelse i 16 år.

En ny modell för straff­mätning av fler­faldig brotts­lighet införs. Modellen innebär att

  • varje nytt brott i en brott­serie bedöms propor­tionellt sett lika strängt när den sam­lade brotts­lig­hetens straff­värde ska fast­ställas,
  • straffen skärps, i synner­het för dem som har begått ett mycket stort antal brott eller flera brott som inne­fattar en allvarlig kränk­ning av brotts­offret,
  • hela den till­gäng­liga straff­skalan ska utnyttjas i större utsträck­ning än i dag så att straff­mätningen av fler­faldig brotts­lighet blir mer differen­ti­erad,
  • straff­maximum ska tillämpas när brottens antal och allvar ger skäl till det,
  • möjlig­heten att döma till fängelse för flera brott som var för sig endast skulle föran­lett böter ska utnyttjas i större utsträck­ning än i dag,
  • en samlad bedöm­ning av straff­värdet alltid ska göras med utgångs­punkt i den samman­tagna skada, kränkning eller fara som brotten har medfört.

Utredningen föreslår också att det införs en ny bestäm­melse om hur stora inter­vallen mellan olika fängelse­straff ska vara, det vill säga vilka så kallade straff­mätnings­stationer som ska användas inom ramen för den tillämp­liga straff­skalan.

När det gäller åtals­under­låtelse, för­under­söknings­begräns­ning och direkt­avskriv­ning har utred­ningen kommit fram till att den nuvarande ord­ningen fungerar väl och de lämnar därför inte några förslag till lag­ändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition