Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel avsedda för behandling av djur.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget har varit att anpassa nationell rätt till två nya EU-förordningar; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel) och Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (EU-förordningen om foder som innehåller läkemedel) samt att även beakta följdändringar i andra EU-rättsakter.

Uppdraget har också varit att säkerställa att Sverige, när EU- förordningarna ska börja tillämpas den 28 januari 2022, har en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande reglering om läke medel för djur som även fortsatt syftar till att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt värnar folkhälsan och miljön.

Enligt utredningen direktiv har den också särskilt haft att beakta att förslagen inte i högre grad än vad som är nödvändigt ska hindra utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel i Sverige och inom EES samt att tillvarata den animalieproducerande sektorns intresse av tillgång till effektiva veterinärmedicinska läkemedel. Av särskild vikt har varit att lagstiftningen ska säkerställa en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och bekämpning av anti-biotikaresistens.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

    Lagrådsremissen föreslår vissa bestämmelser som ska komplettera två nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel. Förordningarna innehåller bland annat krav på att medlemsstaterna från och med 2023 samlar in och rapporterar uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

Proposition