Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah Skr. 2022/23:141

Publicerad

Regeringen redovisar hur den bedömer slutsatser och rekommendationer i Riksrevisionens granskningsrapport Lex Maria och lex Sarah – statens arbete mot vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att rapporten är ett viktigt bidrag i arbetet med att förbättra vården och omsorgen om äldre. 

Regeringen bedömer dock annorlunda än Riksrevisionen om vilka åtgärder som bör vidtas. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka kvaliteten i vården och omsorgen om äldre, däribland tillsatt en utredning om språkkrav i äldreomsorgen och inrättat Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. 

I och med skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.