Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021 Skr. 2021/22:264

Publicerad Uppdaterad

Regeringen redogör för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2021 har fördelat stöd ur fonden .

Ladda ner:

Regeringen redogör för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling. Den analyserar även fördelningen av stöd inom olika områden.

Regeringen anger dessutom den kommande inriktningen av stöd ur Allmänna arvsfonden och de områden regeringen menar bör prioriteras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition