Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och styrning av de statligt ägda bolagen Skr. 2021/22:31

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakt­tagelser och rekom­mendationer som Riks­revisionen har gjort i rapporten Hållbart företagande – regeringens styrning av de statligt ägda bolagen (RiR 2021:10).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statligt ägda bolagen har lett till att ambitionerna som regeringen uttrycker i statens ägarpolicy uppnåtts och hur de omsätts i praktiken. Riksrevisionens bedömning är att det är tydligt att staten strävar efter att vara en aktiv och professionell ägare på området hållbart företagande. Riksrevisionen har gjort iakttagelser och lämnat rekommendationer till regeringen att följa upp de statligt ägda bolagens arbete med hållbart företagande mer systematiskt, att förtydliga informationen till bolagen om vilka internationella riktlinjer som de ska beakta och vad riktlinjerna innebär, att utveckla informationen till riksdagen samt att överväga att införa ytterligare krav på bolagens hållbarhetsredovisning.

Regeringen välkomnar granskningen och konstaterar att även om den befintliga modellen för bolagsstyrning fungerar väl finns det åtgärder att vidta inom ramen för den befintliga styrningen i linje med regeringens ambition att ständigt förbättra styrningen inom hållbart företagande. Regeringen avser bl.a. att utveckla analysen av bolagens strategiska mål för hållbart värdeskapande samt fortsätta att utveckla rapporteringen till riksdagen om hur arbetet med hållbart företagande har utvecklats och genomförts. Regeringen kommer även att fortsätta följa utvecklingen av hållbarhetsrapportering och kontinuerligt utvärdera de krav ägaren ställer i förhållande till de regleringsförändringar som genomförs. I övrigt avser regeringen att även fortsättningsvis kontinuerligt utvärdera och förbättra de krav, verktyg och processer som används inom styrningen på området hållbart företagande.

Genom denna skrivelse anser regeringen att frågan är slutbehandlad.