Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande Skr. 2019/20:40

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och de rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande (RiR 2019:20).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att stödet inte har stimulerat ett ökat bostadsbyggande och att regeringen inte har utformat stödet så att det tydligt styr mot syftet att öka bostadsbyggandet. Det saknades reglering av vad det utbetalda stödet skulle användas till och stödets utformning gav inte kommunerna goda förutsättningar att följa upp användningen eller resultatet av stödet enligt Riksrevisionen.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser men anser
att stödet måste ses i ett bredare perspektiv. Regeringen instämmer i att stödet har varit svårt att följa upp och det har därför varit svårt att utvärdera om det har stimulerat ett ökat bostadsbyggande.

Skälet till den valda tidpunkten för utbetalningen av stödet var att
regeringen ville försäkra sig om att fördelningen av bidraget skulle baseras på så aktuella uppgifter som möjligt med hänsyn till den nya lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den s.k. bosättningslagen.

Om det i framtiden skulle bli aktuellt att föreslå ett nytt stöd till
kommuner för ökat bostadsbyggande, finns det anledning att beakta de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.
I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.