Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet Prop. 2023/24:71

Publicerad

Ladda ner:

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar (eurovinjettsamarbetet). I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Nederländerna och Luxemburg.

Länderna inom eurovinjettsamarbetet har kommit överens om att anpassa vägavgiften till ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter för fordon för användningen av väginfrastrukturer. Regeringen undertecknade den 29 mars 2023 därför ett protokoll om ändring av samarbetsavtalet. Samtliga samarbetsländer ska ratificera protokollet för att det ska träda i kraft.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet. Vidare lämnas de förslag på ändringar i svensk lagstiftning som behövs för att genomföra protokollet. Ändringarna innebär i huvudsak följande. Från och med tidigast den 1 januari 2025 differentieras vägavgiften utifrån koldioxidutsläppsklass samtidigt som en generell men begränsad höjning av avgiftsnivåerna genomförs. Från och med den 26 mars 2027 utvidgas vägavgiftsplikten till att omfatta även tunga godsfordon och vissa fordonskombinationer med en totalvikt under 12 ton. Avgift för dessa fordon ska tas ut med en tredjedels lägre belopp.

För dieseldrivna tunga lastbilar som blir vägavgiftspliktiga 2027 föreslås fordonsskatten sänkas till 300 kronor i anslutning till att avgiftsplikten utvidgas. Om en sådan lastbil har draganordning för påhängsvagn föreslås att skatten i stället sänks till 1 000 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft de dagar regeringen bestämmer.

Laddar...