Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Ladda ner:

Ändringarna innebär att

 • Försvarsmakten ensam ska ansvara för säkerhetsprövningen av
  värnpliktiga, inklusive i samband med inskrivningen,
 • den som är aktuell för inskrivning till grundutbildning med värnplikt,
  och den som har fullgjort grundutbildning med värnplikt och sedan har krigsplacerats i Försvarsmaktens verksamhet, ska undantas från kravet på samtycke till registerkontroll för säkerhetsprövning i
  säkerhetsklass 3, och
 • den som är krigsplacerad i en säkerhetsklassad befattning i Försvarsmaktens verksamhet ska anses delta i den säkerhetskänsliga verksamheten, och därmed säkerhetsprövas, under den tid som beslutet om krigsplacering kvarstår.

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor i fråga om tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Ändringarna i säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober
2023. Ändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor föreslås
träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Proposition