Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Skattereduktionen föreslås som huvudregel vara 1 500 kronor för 2021 och ges till personer med minst 40 000 kronor i beskattningsbar förvärvsinkomst.

I lagrådsremissen föreslås även att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om avräkning av utländsk skatt, inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut