Hoppa till huvudinnehåll

Olagligt statsstöd

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. I förslaget regleras stödgivares och stödmottagares skyldigheter när statligt stöd som omfattas av artikel 107.1 i EUF-fördraget har lämnats utan att anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i fördraget har iakttagits, s.k. olagligt stöd.

I lagförslaget anges att den som lämnat olagligt stöd ska återkräva det och att den som mottagit sådant stöd ska återbetala det jämte ränta.Frågor om återkrav av olagligt stöd som har lämnats av staten prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Det föreslås även bestämmelser om hur ränta ska beräknas och om preskription av fordran som avser återbetalning av olagligt stöd. En talan om återbetalning av olagligt stöd ska, enligt förslaget, väckas av stödgivaren i tingsrätt. I rättegången ska bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas. Om käranden visar sannolika skäl för sin talan får rätten besluta om interimistisk återbetalning. En möjlighet att kvitta rättegångskostnader föreslås liksom en bestämmelse om att verkställighet av dom eller beslut om återbetalning inte hindras av att gäldenären ställer säkerhet.

Till den nya lagen förs från lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler dels en bestämmelse om upplysningsskyldighet i statsstödsärenden, som byggs ut något, dels, oförändrad, en bestämmelse om Europeiska kommissionens kontrollbesök. 1994 års lag föreslås bli upphävd.

I lagrådsremissen föreslås också att bestämmelserna om revisorsgranskning i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. mildras.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...