Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen Dir. 2020:27

Publicerad

En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Syftet med utredningen är att höja säkerheten och stärka tilliten när betrodda tjänster används.

Ladda ner:

I utredarens uppdrag ingår att

  • kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster,
  • lämna förslag på sådana åtgärder, särskilt när det gäller att
    • tydliggöra när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör användas i den offentliga förvaltningen,
    • kunna validera och bevara elektroniska underskrifter, och
    • kunna använda e-legitimation i tjänsten, och
    • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition