Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En dröjsmålstalan i dataskyddslagen och brottsdatalagen Ju2024/00708

Publicerad

I promemorian föreslås att det i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och brottsdatalagen tas in bestämmelser om dröjsmålstalan vid tillsynsmyndighetens dröjsmål eller passivitet.

Ladda ner:

Bestämmelserna innebär att en registrerad efter att tre månader förflutit från det att ett klagomål lämnades in till tillsynsmyndigheten kan begära att få besked om huruvida tillsynsmyndigheten avser att inleda tillsyn eller inte, förutsatt att något sådant besked inte tidigare har lämnats. Tillsynsmyndigheten har enligt förslaget då två veckor på sig att antingen lämna sådant besked eller avslå begäran i ett motiverat beslut. Om tillsynsmyndigheten inte lämnar besked eller fattar beslut inom den tidsfristen ska begäran anses ha avslagits. Tillsynsmyndighetens beslut föreslås kunna överklagas till förvaltningsrätten. Detta gäller även i fråga om ett avslagsbeslut som ska anses ha fattats om besked inte lämnas inom den angivna tidsfristen. Förvaltningsrätten ska, om den anser att tillsynsmyndigheten borde ha möjlighet att lämna ett besked i tillsynsfrågan, förelägga myndigheten att göra det snarast.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...