Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria Ersättning för digitala vårdmöten inom den nationella taxan S2023/02747

Publicerad

I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ersättning för digitala vårdmöten i vissa fall. Bestämmelserna ska vara frivilliga att tillämpa för regionerna.

Ladda ner: