Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Effektivare hyres- och arrendenämnder Ds 2016:4

Publicerad

Promemorian innehåller förslag på hur verksamheten i hyres- och arrendenämnderna kan effektiviseras och hur prövningen av hyres- och arrendeärenden och mål kan moderniseras och göras mer ändamålsenlig.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Effektivare hyres- och arrendenämnder

    Promemorian innehåller förslag på hur verksamheten i hyres- och arrendenämnderna kan effektiviseras och hur prövningen av hyres- och arrendeärenden och mål kan moderniseras och göras mer ändamålsenlig.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

    I lagrådsremissen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras utan att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bl.a. medla i och pröva hyres- och arrendetvister.

Proposition (1 st)

  • En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

    I propositionen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras, utan att hyres och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bl.a. medla i och pröva hyres- och arrendetvister.