Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om utökade möjligheter att lokalisera personer som ska frihetsberövas

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ger brottsbekämpande myndigheter utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel vid verkställighet av frihetsberövanden. Syftet med förslagen är att på ett snabbare och mer effektivt sätt kunna lokalisera personer som försöker hålla sig undan från utredning, lagföring och straff.

– Misstänkta och dömda personer ska inte kunna hålla sig undan från utredning, lagföring och straff i Sverige. Det är helt centralt för att skydda hederliga medborgare och säkra allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Samtidigt är det ur ett brottsofferperspektiv viktigt att dömda inte kan undgå påföljder för sina gärningar. Med de här förslagen flyttar vi fram positionerna för att förbättra möjligheterna att snabbt hitta eftersökta personer, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Personer som är misstänkta för allvarlig brottslighet eller som har dömts till en frihetsberövande påföljd är i många fall högt motiverade att hålla sig gömda. Det har också blivit lättare för kriminella att passera gränser till andra länder utan att lämna spår efter sig. Risken för att eftersökta lämnar landet och gömmer sig utomlands, särskilt i länder från vilka det kan vara svårt eller omöjligt att få till stånd en utlämning, gör att det många gånger är avgörande att så snabbt som möjligt kunna lokalisera personen i fråga.

De brottsbekämpande myndigheterna behöver därför bättre verktyg för att snabbt och effektivt kunna hitta misstänkta och dömda personer. Detsamma gäller möjligheten att lokalisera utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet.

Förslagen i propositionen ger brottsbekämpande myndigheter möjlighet att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning vid tillfällen då det bedöms nödvändigt för att hitta en eftersökt person. Det föreslås också utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i syfte att lokalisera utlänningar som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Samtidigt stärks rättssäkerheten vid användningen av hemliga tvångsmedel genom att regelverket för underrättelse till enskilda ändras så att underrättelser kan lämnas i fler fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Proposition

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Ett eller flera av riksdagens utskott får lämna synpunkter på förslaget (utskottsbetänkande). Riksdagen röstar därefter om förslaget. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget utfärdas den nya lagstiftningen i Svensk författningssamling, SFS.

Laddar...