Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre möjlighet att stärka sjukvården genom tidiga besked om statsbidrag

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har idag träffat fem överenskommelser på sjukvårdsområdet. Syftet med överenskommelserna är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Samtliga överenskommelser har setts över och anpassats till dagens läge och utmaningar. Det har varit viktigt för regeringen att ge besked så tidigt som möjligt om medel till regionerna.

Ladda ner:

– Med det nuvarande ekonomiska läget är det avgörande för regionerna att redan nu kunna planera för verksamhetsåret med vetskap om hur mycket pengar de kommer att tilldelas. Detta innebär en minskad risk att pengar läggs på hög mot slutet av året och möjliggör att pengarna kan användas till att stärka hälso- och sjukvården och öka tillgängligheten i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Vi behöver säkerställa en god, jämlik och tillgänglig vård till alla invånare både på kort och lång sikt, trots tuffa ekonomiska förutsättningar. Genom de här överenskommelserna får kommuner och regioner tydliga förutsättningar och ett viktigt tillskott i det arbetet, säger Rachel De Basso, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet. Uppföljningar visar bland annat på kontinuerliga förbättringar vad gäller flera olika hälsoutfall och att förtroendet för hälso- och sjukvården är högt. Samtidigt finns det fortsatta utmaningar. Väntetiderna och vårdköerna behöver kortas, tillgängligheten till vård förbättras och kompetensförsörjningen stärkas. Att åstadkomma detta i nuvarande ekonomiska läge är en utmaning.

Besked om medel till regionerna så tidigt som möjligt

Regeringen har sedan tidigare aviserat ökade medel under kommande år till regionerna genom ett nytt sektorsbidrag samt genom ökade prestationsbundna bidrag. För att säkerställa att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar i sitt arbete inför 2024 har det varit av hög prioritet att besluta om dessa så tidigt som möjligt.

Genom de fem överenskommelser på vårdområdet som regeringen och SKR idag har träffat får regionerna besked om medel innan verksamhetsåret börjat i stället för som tidigare när besked kommit senare under året. Detta förbättrar regionernas förutsättningar att planera verksamhet effektivt och är något som regionerna efterfrågat.

Region Sammanlagda medel per region.*
Miljoner kronor
Stockholm 2 111
Uppsala 371
Sörmland 279
Östergötland 426
Jönköpings län 389
Kronoberg 189
Kalmar län 237
Gotland 81
Blekinge 173
Skåne 1 303
Halland 322
Västra Götaland 1 606
Värmland 279
Örebro län 287
Västmanland 254
Dalarna 285
Gävleborg 306
Västernorrland 256
Jämtland Härjedalen 163
Västerbotten 276
Norrbotten 249
Totalt 9 842

*Denna tabell innehåller överenskommelsemedel samt det i budgetpropositionen beslutade sektorsbidraget till regionerna och de prestationsbaserade medlen till regionerna i överenskommelserna (exklusive för barn- och ungdomspsykiatri). Detta är de preliminära totala medlen som tillfaller respektive region för dessa satsningar.

Utöver medlen till regionerna avsätts genom överenskommelsen om god och nära vård 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen avsätts för kommunernas insatser kopplade till utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav och goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Nedan visas fördelning till kommunerna per län.

Län 
Överenskommelser medel till kommunerna per län. 
Miljoner kronor
Stockholm  110
Uppsala  29
Sörmland  22
Östergötland  38
Jönköpings län  29
Kronoberg  18
Kalmar län 27
Gotland 5
 Blekinge  16
 Skåne  129 
 Halland  23 
 Västra Götaland 109 
 Värmland  26 
 Örebro län 27 
 Västmanland 23 
 Dalarna 25
 Gävleborg 19 
 Västernorrland 20 
Jämtland Härjedalen 10
Västerbotten 22
Norrbotten 23

Kort om överenskommelser på hälso- och sjukvårdsområdet mellan regeringen och SKR 2024

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården:
Överenskommelsen syftar till att öka vårdens kapacitet, förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att korta vårdköer och väntetider och att öka antalet disponibla vårdplatser. Nytt 2024 är en förändring i prestationskraven som ska göra det mer förutsägbart hur mycket pengar regionerna kan förvänta sig.

Överenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa:
Överenskommelsen ska bland annat bidra till att förbättra kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet, minska regionala skillnader, anpassa hälso- och sjukvården till kvinnors och flickors olika förutsättningar och vårdbehov samt till att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen av barnmorskor och andra professioner.

Överenskommelse om en god och nära vård, en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård med primärvården som nav:
I överenskommelsen finns satsningar som bland annat ska bidra till en utvecklad primärvård i landsbygd och till att öka kontinuiteten och relationsskapande i hälso- och sjukvården. Medlen kan även användas för att möjliggöra verksamhetsförlagd utbildning i högre utsträckning och att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen.

Överenskommelse om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider:
Insatserna i överenskommelsen görs på fyra områden som motsvarar den nationella cancerstrategin och EU:s cancerplan. Överenskommelsen innehåller nya satsningar som rör patologi, radiologi, rehabilitering, seneffekter och långtidsuppföljning.

Överenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel
Arbetet med att stärka och utveckla hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap avseende sjukvårdsprodukter behöver fortsätta. Medlen i överenskommelsen ska användas till att säkerställa tillgång till ett sortiment av prioriterade läkemedel inom slutenvården, för minst en månads förbrukning.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

När blir överenskommelsen tillgänglig digitalt?

Överenskommelsen publiceras på regeringens webbplats efter att regeringens beslut om att godkänna överenskommelsen har expedierats.

Laddar...