Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november till och med den 11 maj 2024. Detta för att regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Sverige har ett försämrat säkerhetsläge och möter flera hot samtidigt mot den inre säkerheten. I augusti i år beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från en trea till fyra på en femgradig skala – från ett förhöjt till ett högt hot.

Regeringen vidtar flera åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet. Ett beslut om återinförd gränskontroll är enligt regeringens bedömning en av flera åtgärder som i nuläget krävs för att kunna bemöta hotet mot Sveriges inre säkerhet. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning. En återinförd gränskontroll vid den inre gränsen är i det aktuella sammanhanget den enda tillgängliga åtgärden som ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och inre säkerhet.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också återinfört inre gränskontroller. Polismyndigheten bestämmer – precis som tidigare – var och hur gränskontroller ska genomföras.

Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

Beslutet gäller i sex månader och träder i kraft den 12 november när det nuvarande beslutet löper ut.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl