Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler ska välja att frivilligt återvandra

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på hur återvandringen kan öka bland personer som levt i Sverige under en längre tid. Det gäller personer som inte har integrerats i det svenska samhället, genom till exempel försörjning, språk och andra kulturella faktorer. 

Ladda ner:

– Det finns många personer som lever i ett utanförskap och som vill integreras i det svenska samhället, de ska få den hjälp som behövs. Samtidigt finns det personer som bor i Sverige och som inte har kommit in i det svenska samhället. För dem kan återvandring vara ett bra alternativ och en möjlighet att skapa sig en bättre tillvaro. Det är viktigt att de också erbjuds ett bra stöd, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Att erbjuda stöd till återvandring är ingen ny företeelse, utan har funnits på plats i Sverige sedan 1984. Enligt gällande regelverk kan personer som önskar att återvandra beviljas stöd till resan hem samt ett kontant stöd om max 40 000 kronor per familj.

En särskild utredare ska se över hur återvandring kraftigt kan stimuleras och öka när det gäller personer som är bosatta i Sverige med anknytning till ett annat land och som vill återvandra. Det gäller särskilt personer som inte har integrerats i det svenska samhället i termer av egenförsörjning, språk eller andra kulturella faktorer. Utredaren ska bland annat

  • kartlägga insatser för att stimulera återvandring i Sverige och i jämförbara länder, däribland Danmark, för att inventera vilka lagstiftningsåtgärder, stödinsatser eller andra åtgärder som visat sig leda till konkreta resultat över tid,
  • utifrån en samhällsekonomisk analys och integrationsaspekter identifiera vilka omständigheter som ska ligga till grund för att komma i fråga för stöd till återvandring,
  • ta fram förslag på vilka nivåer av ekonomiska incitament och stöd som är samhällsekonomiskt försvarbara för att skapa incitament för personer att återvandra,
  • analysera hur svenska myndigheter bättre kan bistå den som kan komma i fråga för återvandring med praktiska förberedelser och samordning i anknytningslandet inför återvandringen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand