Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2024 ytterligare tillskott till det militära försvaret om ca 700 miljoner kronor, vilket sammantaget med uppräkningar och tidigare beslut gör det att anslagen till det militära försvaret ökar med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28 procent. Det innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP enligt Nato:s definition. Regeringen beräknar även i budgetpropositionen tillskott för 2025 och 2026 med ca 1,2 respektive 7,4 miljarder kronor.

Ladda ner:

 

Anslagsnivå
2015 44,586
2016 45,153
2017 46,543
2018 49,441
2019 55,101
2020 59,809
2021 65,504
2022 74,891
2023 91,586
2024 119,095

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut vilket kräver att Sverige har ett försvar som är redo att skydda svenskt territorium. Kontinuerliga beredskapsanpassningar och övningar behöver genomföras, det svenska stödet till Ukraina ska fortsätta och anpassningar till Natomedlemskapet ska ske samtidigt som den egna förmågan och krigsorganisationen ska förstärkas i enlighet med inriktningen i proposition Totalförsvaret 2021–2025. 

Omprioriteringar mellan anslag 2024 - 2025, samt beräknade tillskott 2026, möjliggör särskilda satsningar på personalområdet inom försvaret, i syfte att bland annat öka personaltillväxten samt för att omhänderta effekterna av nya kollektivavtal och beslut om lön och tillägg. Resurserna ger också Försvarsmakten bättre möjlighet att komma till rätta med de problem som präglat den personliga utrustningen under lång tid.  

Tillväxten i Försvarsmakten tillsammans med planerade pensionsavgångar gör att inflödet av officerare behöver öka. Ett svenskt Natomedlemskap kommer att ställa krav på bemanning av Natos militära strukturer med svenska officerare, vilket accentuerar ett ökat behov. Regeringen fördelar därför medel för att öka antalet utbildningsplatser vid officersutbildningen. Kapaciteten ökar nu från 250 elevplatser till 275 årligen.

Ökade anslag för att bidra till Natos avskräckning och försvar 

Sverige ska vara en trovärdig, pålitlig och solidarisk medlem i Nato. Som medlem i Nato ska Sverige över tid delta på bredden i insatser, aktiviteter och operationer inom ramen för Natos åtgärder för avskräckning och försvar. Regeringen stödjer fullt ut Natos 360-gradersperspektiv, dvs. att Nato har beredskap i alla riktningar över land-, luft-, sjöfarts-, cyber- och rymddomänerna och mot alla hot och utmaningar Det kan t.ex. handla om deltagande med svenska flygstridskrafter i Natos luftrumsövervakning och incidentberedskap, deltagande med markförband i Natos framskjutna närvaro (Enhanced Forward Presence) eller med marinstridskrafter i Natos stående marina styrkor. Regeringens budget möjliggör för myndigheten att planera för verksamhet inom Natos åtgärder inom avskräckning och försvar.

Satsningar på innovation och utveckling 

En allt större del av den tekniska utvecklingen sker idag i det privata näringslivet. I BP 24 föreslår regeringen att 88 miljoner kronor fördelas till ett militärt innovationsprogram och forskning i Försvarsmaktens regi. Vidare föreslås stärkt forskning vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), bland annat för att bevaka, prioritera och hantera framväxande och omvälvande tekniker. Som medlem i Nato avser Sverige även bidra till NATO Innovation Fund (NIF) för att stärka investeringarna i uppstartsföretag.

Satsningar på försvarsmateriel  

Budgetpropositionen för 2024 medger fortsatt stora investeringar i försvarsmateriel, exempelvis vad avser artillerisystem, taktiska transportflygplan, nya ytstridsfartyg, fortsatt utveckling och produktion av JAS 39E och ubåt typ Blekinge. Under kommande år förstärks också vidmakthållandet för att öka försvarsmaterielens tillgänglighet. 

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Mario Shevchenko (SD)
Pressassistent
Mobil 0737455104
e-post till Mario Shevchenko (SD)
Seth Örbrink (KD)
Presssekreterare
Mobil 0720714084
e-post till Seth Örbrink (KD)
Johannes Ängessved (L)
Kommunikatör
Mobil 0763281437
e-post till Johannes Ängessved (L)

Budgetnyheter inom Försvars­­­departementets områden

Här finns samlad information om de budgetnyheter för departementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.