Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om digitala vårdgivare lämnas på remiss

Publicerad

I juni 2022 fick utredare Björn Eriksson i uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda hur digitala vårdgivare i större utsträckning kan bli en del av en sammanhållen primärvård. Förslagen som utredningen har inkommit med remitteras nu.

– Den här utredningen är efterlängtad av många. Vi ser fram emot att inhämta synpunkter från remissinsatserna inför att vi tar ställning i frågan, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Utredningens uppdrag har varit att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård med god tillgänglighet där samtliga aktörer tillsammans arbetar för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. I enlighet med uppdraget skulle utredaren bland annat göra en översyn av de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslå åtgärder för ett mer sammanhållet system.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • regionerna ska erbjuda öppen vård genom distanskontakt om det inte bedöms vara nödvändigt att vården utförs genom fysisk kontakt,
  • det ska vara patientens hemregion som bestämmer patientavgiften för primärvård och annan öppen vård som erbjuds av en annan region genom distanskontakt. Syftet med förslaget är att patienter inte ska välja utomlänsvård när ett för patienten likvärdigt utbud av utförare och vårdtjänster finns att tillgå i den egna regionen, och att
  • utomlänsvård på distans ska föregås av en behovs- och lämplighetsbedömning.

Runtom i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Omställningen syftar till en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sammanhållet med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar.

Remissvaren ska ha kommit in till socialdepartementet senast den 12 december 2023. Utredaren svarar ensam för innehållet i promemorian.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun