Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återvändande och mottagningscenter i fokus i migrationsbudgeten

Publicerad

Svensk migrationspolitik genomgår nu ett paradigmskifte för att lösa de migrationsrelaterade samhällsproblem vi står inför. Reformerna ska leda till en ansvarsfull och restriktiv migrationspolitik.

– Regeringen har under det första året sedan vi tillträdde redan genomfört och aviserat en rad reformer för att ta kontrollen över en ohållbar migration. I budgetpropositionen för 2024 går vi fram med ytterligare satsningar för att öka återvändandet bland de som fått avslag på sin asylansökan och för en ny ordning för mottagande av asylsökande, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Återvändandet är en viktig del av en ansvarsfull migrationspolitik. Ett välfungerande återvändande där de som får ett av- eller utvisningsbeslut lämnar landet är en förutsättning för att upprätthålla förtroendet för den reglerade invandringen och för att förhindra utbredningen av skuggsamhället. Regeringen tar därför ett samlat grepp och genomför särskilda satsningar för att öka återvändandet:

  • Ökat fokus på återvändande hos Migrationsverket
  • Fler förvarsplatser
  • Återvändandesamarbete med tredje land ska förstärkas
  • Inrättande av återvändandecenter

Mottagandet av asylsökande ska ske under ordnade former och främja en mer effektiv asylprocess och ett effektivare återvändandearbete. Regeringen avser att avskaffa dagens system med eget boende för asylsökande. Utgångspunkten ska vara att asylsökande ska bo i mottagningscenter under hela den tid som deras asylansökan prövas. Regeringen genomför nu satsningar för denna nya ordning för mottagande av asylsökande. Satsningen omfattar medel så att Migrationsverket kan förbereda inrättandet av mottagningscenter.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att hela utgiftsområde 8 Migration tilldelas 13,8 miljarder kronor under 2024. Det är en minskning med cirka 2,2 miljarder kronor jämfört med tilldelade medel i budgetproposi­tio­nen för 2023, vilket framför allt förklaras av minskade kostnader för boende och ersättningar till kommuner. Därtill förväntas färre personer söka skydd enligt massflyktsdirektivet under det kommande året. Även antalet asylsökande förväntas minska.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.