Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett effektivare tvistlösningsförfarande hos Allmänna reklamationsnämnden

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som ger regeringen möjlighet att införa en avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

De senaste åren har tillströmningen av ärenden till ARN ökat kraftigt. Mellan år 2016 och år 2022 skedde en ökning på drygt 90 procent. Förutom att fler ärenden kommer in till nämnden har ärendena också ökat i komplexitet och omfattning. En del anmälningar som kommer in till nämnden avvisas i ett tidigt skede av handläggningen, bland annat för att konsumenten på ARN:s begäran inte skickar in de kompletteringar som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut i ärendet.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny bestämmelse införs i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, som bemyndigar regeringen att meddela förskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning hos ARN. Bemyndigandet innebär att regeringen får bestämma att en avgift ska införas och nivån på en sådan avgift i en förordning.

– En låg avgift kan innebära att resurser frigörs till de ärenden som mer troligt kommer att prövas i sak. Därmed kan tillgången till tvistlösning öka och konsumentskyddet därigenom stärkas för de konsumenter vars anmälan uppfyller kriterierna för prövning av en tvist i ARN. Regeringen har för 2023 tillfört ytterligare resurser för att hantera en del av den ökning av ärenden som vi sett hos ARN den senaste tiden, men mer behöver göras, säger civilminister Erik Slottner.

Syftet bakom förslaget är att ARN:s resurser ska användas mer effektivt och att korta handläggningstiderna hos ARN. Genom att införa en avgift kan det antas att bara de konsumenter som avser att fullfölja anmälan vänder sig till ARN. På så sätt läggs resurserna för handläggning på de ärenden som i slutändan också kommer att prövas i sak.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning