Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Digitaliseringen av vården ska bli mer enhetlig

Publicerad

Regeringen vill reformera den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården för att vården i hela landet ska ha gemensamma och enhetliga system. Regeringen beslutar därför om tre uppdrag till E-hälsomyndigheten som ska driva på den utvecklingen.

– Bristande digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården leder till förlorad tid för patienter och skapar frustration hos vårdpersonal. De dåliga förutsättningarna kan i värsta fall resultera i rena patientsäkerhetsrisker, när vårdpersonal saknar uppgifter som är avgörande för att patienten ska få en god vård. Nu sjösätter vi vår reform för en gemensam digital infrastruktur i hela landet, så att vårdpersonalens tid i stället ska kunna läggas där den verkligen behövs: på mötet med patienten, säger socialminister Jakob Forssmed.

Ett första steg mot en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården samt tandvården, där staten tar ett större ansvar än idag. I förslaget till färdplanen ska myndigheten bland annat ange vad som krävs för att bygga upp en gemensam digital infrastruktur, det vill säga vilka stödjande och styrande strukturer som behövs och i vilken ordning detta ska genomföras.

Regeringen ställer i uppdraget höga krav på säkerhet och skydd om den personliga integriteten, samt att infrastrukturen ska bidra till förbättrad patientsäkerhet genom att rätt information ska finnas tillgänglig i varje vårdsituation samt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Förstudie om gemensam intygshantering i hela landet

Varje år utfärdas miljoner intyg av olika slag inom hälso- och sjukvården av många olika aktörer, till exempel den regionala hälso- och sjukvården, företagshälsovården och andra privata vårdgivare. Det finns sammanlagt flera hundra olika typer av intyg och flera processer för hantering av dessa. Staten ser behov av ett mer enhetligt och standardiserat system som skapar tids- och kvalitetsvinster åt vården och åt invånarna.

– Hanteringen av läkarintyg för sjukpenning beräknas uppta tre miljoner av vårdpersonalens värdefulla arbetstimmar varje år – samtidigt som vi kämpar med personalbrist och vårdköer. Det är inte rimligt. Med bättre gemensam infrastruktur frigörs tid för vårdpersonalen, säger socialminister Jakob Forssmed.

E-hälsomyndigheten får därför i uppdrag att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering kan utvecklas, organiseras och förvaltas. I förstudien ska behovs- och problembilden beskrivas. Det omfattar att identifiera olika aktörers behov och redogöra för de tekniska, organisatoriska och juridiska utmaningarna som en sammanhållen intygshantering kan innebära.  

Kvalitetsregister ska bli mer effektiva och enhetliga

Nationella och regionala kvalitetsregister är automatiserade och strukturerade samlingar av personuppgifter som samlats in för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. De kan också användas till forskning och framtagning av statistik. I dagsläget görs inrapportering främst manuellt genom att vårdpersonal för in uppgifter i ett formulär. Detta är tidskrävande och innebär onödig administration för medarbetare i vården.

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för utveckling av en nationell teknisk lösning som ska möjliggöra automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister. Eventuella samordningsnyttor med andra delar som rör den nationella digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården ska redovisas. Den tekniska lösningen ska vara framtidssäker genom att den kan vidareutvecklas och anpassas till kommande krav och bygga på internationella standarder där det är lämpligt.

E-hälsomyndighetens uppdrag förtydligas

Regeringen har även beslutat om en ändring i E-hälsomyndighetens instruktion som förtydligar och utökar myndighetens ansvar för samordningen av frågor kopplade till digitalisering av hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Myndigheten ska samordna regeringens satsningar på nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst och ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen inom dessa områden. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2023.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...