Regeringen tillsätter en utredning om skogsträdsförädling för ökad motståndskraft

Publicerad

Skadegörare och förändrat klimat hotar Sveriges skogsträd, det långsiktiga hållbarhetsperspektivet och naturvård blir därför allt viktigare. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att identifiera inhemska skogsträd där förädling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för långsiktigt bevarande. Utredningen ska redovisas senast den 30 april 2024.

– Den svenska skogen och skogsnäringen spelar en stor roll för svensk välfärd. Syftet med utredningen är att öka motståndskraften hos hotade skogsträd såsom alm och ask mot skadegörare och långsiktigt bevara sådana arter, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.  

Utredningen omfattar inhemska trädarter som i dag saknar eller har otillräcklig förädling. Om utredaren bedömer det ändamålsenligt ska utredningen även visa hur förädlingsverksamhet ska hanteras, exempelvis i form av ett förädlingsprogram. Utredaren ska också beskriva den förädling och det bevarande av inhemska skogsträd som pågår i Sverige, vilka aktörer som är involverade och hur denna förädling finansieras, samt relevanta samarbeten inom förädling utanför Sverige.

Regeringen har utsett Staffan Eklöf till särskild utredare. Staffan Eklöf är riksdagsledamot och har tidigare mångårig erfarenhet av forsknings- och myndighetsarbete.

Utredningen ska redovisas senast den 30 april 2024.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00