Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansinspektionen ska samverka med Riksbanken inför beslut som påverkar kreditinstituts motståndskraft

Publicerad

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om att införa en skyldighet för Finansinspektionen att samverka med Riksbanken inför beslut om den kontracykliska kapitalbufferten.

– Att värna finansiell stabilitet är en hörnsten i regeringens politik. Den kontracykliska kapitalbufferten är en viktig del i detta genom att den bygger motståndskraft hos bankerna. Med det här förslaget vill vi säkerställa att buffertbesluten fattas utifrån ett så brett perspektiv som möjligt, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

I syfte att värna finansiell stabilitet är kreditinstitut, exempelvis banker, skyldiga att ha en kontracyklisk kapitalbuffert som återspeglar de systemrisker som byggs upp i sektorn vid en alltför stor kredittillväxt. Avsikten är att kapitalbufferten ska kunna användas för att trygga fortsatt kredittillförsel under mer kritiska perioder. Finansinspektionen fattar beslut om de värden som ligger till grund för beräkningen av kapitalbuffertens storlek, s.k. buffertvärden.

Penningpolitiken kan ha betydelse för bedömningen av cykliska systemrisker. Likaså kan beslut om kontracykliska kapitalbufferten få betydelse för penningpolitiken. Det finns därför skäl att involvera Riksbanken på ett tydligare sätt än vad som hitintills har varit fallet.

– Genom samverkansskyldigheten tillvaratas den kompetens som finns även hos Riksbanken och konsekvenserna av att ändra eller fastställa ett buffertvärde får på så vis en mer allsidig belysning, framhåller finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

 

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson