Regeringen föreslår moderniserad momslag

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet.

Den nuvarande mervärdesskattelagen är svåröverskådlig. Många av bestämmelserna i lagen har förändrats och blivit mycket omfattande på grund av tillägg. Lagen har därmed blivit svår att förstå och överblicka. Denna ökade komplexitet har lett till att lagstiftningen kan vara svår att tillämpa.

Mervärdesskattelagen är därför i behov av en förenkling då tydliga och enkla regler underlättar för företag och andra som ska tillämpa regelverket.

I den proposition som i dag överlämnas till riksdagen föreslår regeringen att en ny mervärdesskattelag införs. Den ersätter den nuvarande lagen och är en omarbetning av den nuvarande lagen i syfte att göra regelverket mer lättförståeligt och lättillämpat. Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv när det gäller begrepp, struktur och systematik.

– Den nya momslagen är en efterlängtad lagteknisk genomgång som syftar till att göra momsregelverket enklare för företag och andra att tillämpa, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Den nya lagen berör även momsbehandlingen av interna tjänster i grupper av exempelvis föreningar. Regeringen föreslår att den nya mervärdesskattelagen – specifikt det så kallade konkurrensrekvisitet – anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv. Därmed undviks att de svenska reglerna tillämpas snävare än direktivets regler. För grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse kommer bestämmelsen därigenom inte att kunna bli mer begränsad än vad som krävs enligt EU-rätten. Denna fråga har varit föremål för ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen. I propositionen behandlas också tillkännagivandet.

– Det finns många fördelar för föreningar och andra organisationer inom civilsamhället att samordna vissa delar av organisationernas arbete. Vi föreslår att lagen anpassas så att bestämmelserna om kostnadsdelning mellan föreningar inte är snävare än vad EU-rätten kräver, något som länge varit efterfrågat från föreningslivet, säger Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för idrott och civilsamhälle.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff