Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Publicerad

Alla barn ska ha rätt till en trygg och ljus framtid. Därför satsar regeringen på det förebyggande arbetet för barn och unga. Regeringen överlämnar nu förslag till Lagrådet som ska ge socialtjänsten bättre verktyg för att stödja och skydda barn.

I lagrådsremissen föreslås att kommunernas socialnämnd ska få möjlighet att besluta om öppna insatser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson till barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Idag går den gränsen vid 15 års ålder.

Den föreslagna förändringen är viktig, då det förekommer situationer där föräldrarna säger nej till insatser för barnet. Det kan bero på att föräldrarna till exempel har ett missbruk eller psykisk ohälsa som gör att de inte tillgodoser barnets behov av stöd. Det här blir då ett sätt att både skydda och stödja barn och barnet kan i dessa fall själv bestämma om det önskar få stöd av en annan vuxen i sin vardag.

Det är viktigt att socialnämnden får verktyg att tidigt kunna bryta ett riskfyllt beteende hos de barn som själva uttrycker en vilja att komma bort från en kriminell miljö. Det är mycket svårare att vända en kriminell utveckling för äldre barn.

Öppna insatser till barn och unga

Med öppna insatser menas insatser som ges till barn och unga som bor i det egna hemmet, t.ex. stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper. Öppna insatser kan även ges till barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Med öppna insatser avses inte placeringar utanför det egna hemmet.

I dag är det möjligt för socialnämnden att med stöd av socialtjänstlagen bevilja öppna in­satser, kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson till barn utan vårdnadshavares samtycke från det att barnet fyllt 15 år, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

 

Presskontakt

Sofie Wiklund
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lagrådsremissen en sänkt åldersgräns öppna insatser till barn utan föräldrars samtycke