Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Regeringskansliet välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara varje medarbetares kompetens behöver vi ha ett inkluderande synsätt.

Två kvinnor och en man står och samtalar.
Regeringskansliet bedriver ett aktivt mångfaldsarbete. Att bejaka olikheter är en förutsättning för att ta tillvara på alla medarbetares kompetens. Foto: Pontus Johansson

Regeringskansliets chefer och medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med att skapa en arbetsplats som bejakar olikheter, som passar alla (oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), där kompetens tas tillvara och där målet är en i huvudsak jämn könsfördelning på samtliga befattningsnivåer.

Så arbetar vi med mångfald

I vårt mångfaldsarbete fokuserar vi särskilt på att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund och vi strävar efter att nå en balans mellan kvinnor och män inom alla yrkeskategorier.

Det är viktigt för oss att främja mångfalden som finns i organisationen och integrera perspektivet lika rättigheter och möjligheter i vårt dagliga arbete. Som stöd i det arbetet finns en plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet.

Plan för lika rättigheter och möjligheter ska främja verksamhetsutveckling

Vår plan för lika rättigheter och möjligheter är ett ramverk som beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds-, och tillgänglighetsfrågor. Den beskriver Regeringskansliets arbete med aktiva åtgärder och förhållningssätt för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar.

Syftet med Regeringskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter är att bibehålla en god arbetsmiljö och vara en inkluderande arbetsplats som främjar verksamhetsutveckling. På det sättet kan Regeringskansliet fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket.

Tillgänglighet i två perspektiv

Tillgänglighetsarbetet har två perspektiv - ett medarbetarperspektiv och ett medborgarperspektiv. För medarbetare kan det innebära arbetshjälpmedel eller anpassning av den fysiska eller sociala arbetsmiljön. Tillgängligheten i Regeringskansliet följs upp årligen av Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighet

 

 

Laddar...