Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s färdplan mot narkotikahandel och organiserad brottslighet 2023/24:FPM19

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om EU:s färdplan mot narkotikahandel och organiserad brottslighet.

Ladda ner:

Kommissionens meddelande om en EU-färdplan mot narkotikahandel och
organiserad brottslighet fastställer prioriterade områden för att bekämpa den organiserade brottslighetens handel med narkotika. Den är enligt  kommissionen ett av de allvarligaste säkerhetshoten som Europa står inför. Planen innehåller 17 åtgärder som under 2024–2025 ska genomföras i nära samarbete med medlemsstater, EU:s institutioner och myndigheter, tillsammans med internationella samarbetspartner. Åtgärderna finns inom fyra prioriterade områden:

  • Stärka motståndskraften i logistiknaven.
  • Upplösa kriminella nätverk, störa affärsmodeller och beslagta
    brottsvinster.
  • Brottsförebyggande åtgärder.
  • Internationellt samarbete.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om EU:s färdplan mot
narkotikahandel och organiserad brottslighet. Regeringen delar bedömningen att den organiserade brottsligheten är ett av de allvarligaste säkerhetshoten som Europa står inför. Det är oomstritt att illegal  narkotikahandel är en viktigt ekonomisk drivkraft bakom brottsligheten. Kraftfulla och hållbara åtgärder krävs därför på EU-nivå och global nivå.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.