Europeiska kritiska råmaterialakten 2022/23:FPM77

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning som etablerar ett ramverk för att säkerställa en säker och hållbar försörjning av kritiska råmaterial och ändrar förordning (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 och (EU) 2019/1020.

Ladda ner:

Den 16 mars 2023 presenterade kommissionen ett förslag till förordning om
kritiska råmaterial (eng. European Criticial Raw Materials Act, CRMA).
Förslagets övergripande målsättning är att säkerställa EU:s tillgång till säker
och hållbar försörjning av kritiska råmaterial, och syftar till att stärka de olika stegen längs med hela värdekedjan. Tillförlitliga och heltäckande värdekedjor, där bland annat prospektering och kraftigt ökad återvinning har en central roll, är en förutsättning för att EU ska nå målen i exempelvis EU:s industristrategi och den europeiska gröna given och därmed lyckas med den gröna omställningen och bibehålla Europas framtida industriella
konkurrenskraft och innovationskapacitet. Förslaget innehåller åtgärder för
att stärka EU:s tillgång till hållbart producerade råmaterial, och sätter upp
riktmärken för ökad kapacitet inom EU gällande utvinning, förädling,
återvinning och diversifiering av import. Förslaget inkluderar även åtgärder
som nationella program för grundläggande geologisk kartläggning och för att utveckla cirkulariteten av råmaterialmarknaderna, samt bestämmelser för att minska det ekologiska fotavtrycket. Förslaget ska också förbättra EU:s
förmåga att övervaka och minimera risker relaterade till hållbar försörjning
av kritiska råmaterial och säkerställa den fria rörligheten av kritiska
råmaterial på den inre marknaden.

Regeringen välkomnar ambitionen bakom den europiska kritiska
råmaterialakten. En säker tillgång till hållbart producerade råmaterial är en
förutsättning för att lyckas med klimatomställningen. Regeringen anser att
det kommer behövas såväl ökad produktion inom EU från både primära och sekundära källor som bibehållen och utvecklad tillgång till globala marknader för att säkra EU:s försörjning av råmaterial. Regeringen anser att förordningen, om den utformas väl, har förutsättning att bli ett viktigt verktyg i det avseendet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.