Meddelande om gödselmedel 2022/23:FPM26

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Säkerställa tillgång till gödselmedel till överkomliga priser, COM(2022) 590 final.

Ladda ner:

Den 9 november presenterade EU-kommissionen sitt meddelande om insatser för att säkra tillgången till gödselmedel till överkomliga priser. Kommissionens meddelande beskriver den nuvarande situationen med höga priser på gödselmedel och en risk för minskad användning, lägre produktion och som en följd av det försämrad försörjningstrygghet. För att hantera situationen föreslår kommissionen ett antal initiativ och beskriver även befintliga insatser för att förstärka försörjningstryggheten både inom EU och globalt.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och dess övergripande inriktning. Regeringens preliminära övergripande bedömning är att meddelandet är heltäckande och balanserat. Det är positivt att kommissionen lyfter fram den globala situationen och åtgärder som kan ha betydelse för försörjningstryggheten både inom EU och globalt.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.