Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2021/22:FPM73

Publicerad

Förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om bekämp­ning av våld mot kvinnor och våld i nära rela­tioner, COM(2022) 105 final

Ladda ner:

I syfte att fastställa en hel­täckande ram för att effektivt bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära rela­tioner inom EU har kom­missionen den 8 mars 2022 presen­terat ett direktiv­förslag med åtgärder inom flera olika områden.

Förslaget inne­håller bestäm­melser om bland annat

  • brott som rör sexuell exploa­tering av kvinnor och barn samt it-brotts­lighet,
  • skydd för brotts­offer och tillgång till rättslig prövning,
  • stöd till brottsoffer,
  • förebyggande åtgärder, och
  • samordning och samarbete.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära rela­tioner är en högt priori­terad fråga. Regeringen stödjer EU:s över­gripande arbete mot detta och välkomnar att kom­missionen har presen­terat ett förslag på området. Det är dock viktigt att bevaka att direktivet utformas så att det inte kommer i konflikt med svensk grundlag eller grund­läggande principer om bl.a. dom­stolarnas själv­ständighet och fri bevis­föring. Det är också viktigt att bestäm­melserna i förslaget får en ända­måls­enlig utform­ning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.