Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen 2020/21:FPM71

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemen­sam cyber­säker­hets­nivå i hela unionen.

Ladda ner:

Den 6 juli 2016 antogs direk­tivet om åtgärder för en hög gemen­sam nivå på säkerhet i nätverks- och informations­system i hela unionen (NIS-direktivet). Den 16 december 2020 presen­terade kom­mis­sionen det nu aktuella förslaget som ska ersätta NIS-direktivet. Förslaget utgör en del i ett paket av åtgärder som syftar till att ytter­ligare förbättra resili­ensen både i den digitala och fysiska infra­struk­turen hos den offentliga och privata sektorn, behöriga myndig­heter och unionen i dess helhet. Det aktuella förslaget utökar bl.a. tillämp­nings­området till fler sektorer.

Målet är att öka cyber­resili­ensen hos både privata och offen­tliga aktörer verk­samma inom relevanta sektorer inom EU, minska frag­men­teringen på den inre marknaden i sektorer som redan omfattas av NIS-direktivet samt förbättra den gemen­samma medveten­heten och förmågan kopplat till cyber­resiliensen. Kom­mis­sionen vill minska fragmen­teringen och öka harmoni­seringen genom effektivare sam­arbete mellan behöriga myndig­heter från respektive medlems­stat, genom utvidgning av sektorer som ska omfattas samt genom sank­tioner som kan använ­das för effektiv verk­ställighet.

Regeringen välkomnar översynen av NIS-direktivet i syfte att ytterligare förstärka resili­ensen inom cyber­området, både på nationell och på EU-nivå. Regeringen noterar dock att förslagen i direktivet är omfattande och långt­gående och berör många olika sektorer i samhället varför förslaget måste analy­seras mer i detalj. Regeringen anser vidare att det är viktigt att medlems­staternas ansvar för att skydda nationell säkerhet säker­ställs.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...