Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Handlings­plan mot smugg­ling av illegala vapen 2020/21:FPM2

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s hand­lings­plan 2020-2025 om bekämp­ning av smuggling av illegala vapen.

Ladda ner:

Kom­missionens med­delande om en EU-handlings­plan mot smugg­ling av ille­gala vapen för perioden 2020-2025 om­fattar EU:s medlems­stater, Västra Balkan­länderna, Molda­vien och Ukraina. Genom rådets beslut (CFSP)
2018/1788 bestäm­des ett antal indika­torer för att mäta till­gången på ille­gala vapen och län­dernas åtgär­der mot dessa. Kom­missionen kommer att stötta berörda myndig­heter i inrap­porteringen av dessa indika­torer i syfte att
fram­gent årsvis begära in och redo­visa statistik för de fast­slagna indika­torerna.

Den nya EU-handlings­planen delas in i fyra särskilda priori­terings­områden med avsikt att åtgärda identi­fierade rätts­liga och opera­tiva brister, nämligen

  1. Skydda den legala mark­naden och begränsa sprid­ning av vapen till den ille­gala mark­naden,
  2. Förbättra under­rättelse­förmågan,
  3. Öka trycket mot den illegala mark­naden, samt
  4. Förstärka det inter­nationella sam­arbetet.

Kommissionen vill vidare göra en särskild satsning för att för­stärka sam­arbetet med länderna i sydöstra Europa, varifrån en stor del av de illegala vapnen till EU kommer ifrån.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.