Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Försvarsdepartementet

"Regelkrångel får inte stoppa vår upprustning"

Publicerad

Debattartikel av Pål Jonson, försvarsminister och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Publicerad i Expressen. 25 april 2024.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer krav på snabbare upprustning av totalförsvaret. Kriget i Ukraina visar på behovet och vi i Sverige måste ta till oss den lärdomen. Det som i Ukraina tar veckor eller månader kan i Sverige ta år eller årtionden. Långsamma och omständliga processer som hindrar militär förmågeutveckling kan försämra vår nationella säkerhet. 

För att åstadkomma förmågeökning räcker inte ökade anslag. Tillväxttakten påverkas också av hur lagar och regler är utformade. Frågan är central för regeringen och har diskuterats i det Nationella Säkerhetsrådet.

Sverige har stark lagstiftning på en rad områden. Skälen för det är goda. Försvarsmyndigheternas behov skiljer sig dock på en rad punkter från övriga samhällets. Därför går regeringen fram med två beslut för att ta bort hinder för totalförsvarets tillväxt genom att förenkla lagar, regler, interna rutiner och instruktioner:

Dels tas nu ett brett grepp inom Regeringskansliet där det under statsministern bedrivs ett strukturerat arbete över departements- och politikområdesgränserna för att se över regelverk och processer som utgör hinder för tillväxten av totalförsvaret. 

Dels ges Försvarsmakten i uppdrag att förenkla och effektivisera sina interna regelverk och processer gällande t.ex. materiel- personal- och infrastrukturförsörjning för att påskynda tillväxten. Liknande uppdrag gavs till Försvarets materielverk förra året. 

Vi möter återkommande problem när vi besöker regementen, totalförsvarsmyndigheter eller övningar. Ett exempel är Helikopterflottiljen i Linköping som på grund av begränsade miljötillstånd inte kan flyga vissa tider. Ett annat är att luftfartslagen inte är gjord för den snabba utvecklingen på drönarområdet. På flera platser där regementen återetableras har behovet av miljötillstånd i kombination med regler i plan- och bygglagen gjort att processen tagit mycket lång tid.

Alltför krångliga processer är också problem för det civila försvaret. Ett exempel rör möjligheten att säkra livsmedelsförsörjningen i ett försämrat säkerhetsläge genom inhemsk produktion av mineralgödsel. Produktionen hindras av problem med anslutning till elnätet, ledtider för tillståndsprövningar och konkurrens med andra industrietableringar. 

En annan fråga rör utvinning av mineral och metaller. Tillgången på råvaror som exempelvis metaller, kalk och ballast är central för totalförsvaret, särskilt i händelse av ett försämrat omvärldsläge med störningar på den globala marknaden som följd. 

ÖB Micael Bydén har återkommande pekat på betydelsen av snabbare och enklare processer för att öka takten i försvarets tillväxt. Exempelvis medför olika krav för att köra personbil, lastbil, bandvagn och stridsfordon att det tar lång tid att få behörighet. Försvarsmakten bedriver redan idag ett arbete för att förenkla sina regelverk. En större översyn av reglerna kan, om den sker brett, ge ett tydligt bidrag till försvarsförmågan.

Sedan tidigare har Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att utveckla effektivare arbetssätt i gemensamma frågor som hanteras av alla tre myndigheterna. Försvarsdepartementet bedriver också ett arbete för att ge bättre förutsättningar för tillväxt. 

Både Regeringskansliet och myndigheterna måste höja tempot. 

Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Det svenska totalförsvaret behöver stärkas för att kunna svara upp mot den utmaningen, och det behöver ske snabbt.

Laddar...