”Jordförvärvslagen har tjänat Sverige väl men behöver ses över”

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren, debattartikel, ATL, den 16 november 2023

Jordförvärvslagen tjänar Sverige väl och säkerställer kopplingen mellan ägande och brukande av jordbruksmark. Ett viktigt syfte med lagen är att bevara det svenska jordbruket i händerna på många fria små- och medelstora företagare och borta ifrån börsföretag och kapitalplacerare.
Men på en punkt missgynnar lagen jordbrukarna genom att försämra deras finansieringsmöjligheter vid stora investeringar. Därför vill regeringen titta på möjligheten att på denna begränsade punkt revidera lagen samtidigt som dess syfte bevaras.

De gröna näringarna är avgörande för att hela Sverige ska fungera och ett starkt jordbruk är en grundbult i ett välfärdssamhälle. Regeringens mål är därför att öka livsmedelsproduktionen och stärka beredskapen. För det krävs ett gynnsamt investeringsklimat och undanröjda hinder för lantbruksföretag att utvecklas. 

Jordförvärvslagen har en lång historia. Den har också en stor betydelse för svensk landsbygd. Bestämmelser i lagen innebär att lantbruksfastigheter normalt inte får överlåtas från enskild person till bolag. Det är en bra ordning - som bör bevaras. På så sätt upprätthålls en stark koppling mellan den som äger marken och den som brukar marken vilket bidrar till starkare lokalsamhällen. Det medför därtill att de som arbetar inom lantbruket också i hög grad bor i samma landsbygdsområden. Erfarenheter av storbolagsägande i andra länder avskräcker.

En nackdel med lagen som ibland påtalas är att den tenderar att försvåra ägarskiften och finansieringsmöjligheter för kapitalkrävande jordbruk. Rent praktiskt kan det till exempel innebära att grisbonden som vill investera i nya stallar får svårt att göra det på grund av dåliga kreditvillkor.

Regeringen har nu gett Fredrik Daveby, agronom och företagare, i uppdrag att se över om denna nackdel kan mildras utan att målet med jordförvärvslagen skadas. Regeringen vill titta på möjligheten att jordbrukare som står inför stora investeringar, i framför allt animalieproduktion eller ägarskiften i sådana företag, ska få möjlighet att flytta över viss jordbruksmark till aktiebolag för att få bättre finansieringsvillkor.

Utredningen kommer med tydliga avgränsningar. Detta för är att säkerställa att eventuella ändringar inte medför risker för en generell uppluckring av jordförvärvslagen. Endast bolag som ägs av fysiska personer skulle omfattas av denna möjlighet. Förvärv av aktier i dessa bolag eller jordbruksmark från dessa bolag ska förvärvsprövas. Bolagen ska ej få vara publika aktiebolag. Kopplingen mellan ägande och brukande ska fortsatt vara stark.

För att stärka jordförvärvslagen ska Daveby även utreda hur mark som testamenteras ska omfattas av prövning enligt jordförvärvslagen.

Vi behöver göra det enklare för jordbrukare att utveckla sina företag. Denna reform är en av flera som regeringen tittar på i syfte att förbättra förutsättningarna för stärkt livsmedelsproduktion, aktivt brukande av jordbruksmarken och sysselsättning och bosättning på landsbygden. Hela Sverige ska fungera.

Dir. 2023:157 Översyn av jordförvärvslagen i syfte att främja sysselsättning och boende på landsbygden samt underlätta för ägarskiften i jordbruksföretag