Artikel från Finansdepartementet

Informellt branschråd om kapitalmarknadsunionen

Publicerad

Den 15 november bjöd finansmarknadsminister Niklas Wykman in till ett informellt branschråd med representanter från den svenska finansbranschen för att diskutera EU:s kapitalmarknadsunion (CMU). Syftet var att samla berörda aktörer och diskutera hur svensk konkurrenskraft kan stärkas genom arbetet med CMU.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman vid det informella branschrådet om kapitalmarknadsunionen
Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Elin Drysén/Regeringskansliet

Kapitalmarknader är centrala för jobb, tillväxt och omställning, samtidigt som de ger avkastning till hushållen genom bland annat pensionssystemet. Därför är det viktigt med finansiell stabilitet och att marknaderna är av tillräcklig storlek och fungerar väl. Initiativet kring EU:s kapitalmarknadsunion (CMU) lanserades av EU-kommissionen 2015 med syfte att stärka den en inre marknaden för kapital. Målet är att investeringar och sparande ska röra sig obehindrat för att underlätta för konsumenter, investerare och företag oavsett var i EU de bor eller är etablerade.

För att diskutera hur Sveriges långsiktiga konkurrenskraft kan främjas genom CMU bjöd finansmarknadsminister Niklas Wykman in representanter från den svenska finansbranschen till ett informellt branschråd.

Finansmarknadsministern inledde mötet och berättade om det kommande arbetet med CMU och vikten av att regeringen får en samlad bild av branschens syn på vilka frågor som bör prioriteras framöver.

– Sverige har länge legat bland de sämre av EU-länderna vad gäller BNP-utvecklingen per capita. Det är viktigt för Sverige att ändra på det och vi går nu fram med reformer på flera områden. Kapitalmarknadsunionen har stor potential för Sverige och en del av vårt arbete är att i högre grad än tidigare lyssna in hur branschen ser på de olika reformförslagen och vad som borde komma upp på agendan framöver, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

De inbjudna deltagarna fick tillfälle att presentera sina ståndpunkter gällande vilka områden inom CMU som regeringen bör prioritera, vilka möjligheter och utmaningar det finns med ett harmoniserat regelverk och om det finns ytterligare initiativ eller förslag som kan stärka svensk finansiell sektors konkurrenskraft.

På mötet deltog representanter från Aktiespararna, Fondbolagens förening, Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market, Spotlight Stockmarket, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv, Swedish Fintech Association och Swedish Private Equity & Venture Capital Association.   

Bakgrund

EU:s kapitalmarknader har utvecklats och är större och djupare än vad de tidigare har varit. Det står samtidigt klart att EU har halkat efter i jämförelse med resten av världen. EU:s andel av de globala kapitalmarknaderna har nästan halverats (till 10 %) de senaste femton åren.

CMU lanserades av kommissionen 2015 med målet att skapa en inre marknad för kapital i EU. Det är ett ramverk för reformer och initiativ som på olika sätt syftar till att främja en EU-gemensam kapitalmarknad. Målet är att investeringar och sparande ska röra sig obehindrat och komma konsumenter, investerare och företag till nytta, oavsett var i EU de bor eller är etablerade. En första CMU-handlingsplan presentades av Juncker-kommissionen 2015 och en andra av von der Leyen-kommissionen 2020. Den senare fokuserar på att stödja återhämtning från covid 19-pandemin och hållbarhet, stärka kapitalmarknaden ur ett privatinvesterarperspektiv och integrera nationella kapitalmarknader till en sammanhållen kapitalmarknad. Båda handlingsplanerna innehöll många reformförslag, varav de flesta har presenterats, förhandlats och införts i lagstiftning. För närvarande förhandlas bland annat förslag om lättnader för företag att notera sig och regler för icke-professionella investerare.