Artikel från Socialdepartementet

Patientrådet för in viktiga perspektiv

Publicerad

Sedan inrättandet av Patientrådet har regeringen haft ett viktigt forum för dialog med patientorganisationer. Patientperspektivet är grundläggande i regeringens ambition om att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Foto: Maskot Bildbyrå/TT

– Hälso- och sjukvården finns ytterst till för patienterna, det vill säga de som behöver, söker och får vård på olika sätt. Deras upplevelser och tankar är därför enormt viktiga i mitt arbete som sjukvårdsminister och i regeringens arbete att skapa en hälso- och sjukvård som sätter patient i fokus, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Patientrådet inom Regeringskansliet inrättades 2018 och är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Dessa organisationer är viktiga aktörer i regeringens arbete med att utveckla hälso- och sjukvården eftersom de bidrar med angelägen kunskap och erfarenhet utifrån ett patientperspektiv.

Till Patientrådet förordnas ledamöter från ett tiotal patient- och närståendeorganisationer. Ledamöterna förordnas på två år. Rådet träffas på Socialdepartementet tre gånger per halvår under ledning av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Till ett av dessa tre möten bjuds även patient- och närståendeorganisationer som inte är förordnade ledamöter i Patientrådet in.

– Organisationerna erbjuds som utgångspunkt att nominera ledamöter under två mandatperioder innan de roterar ut, så att flera organisationer får möjlighet att delta i rådet. Sedan den här regeringen tillträdde har vi dessutom ökat antalet mötestillfällen till tre per halvår.

Patientperspektivet genomsyrar hälso- och sjukvårdens utveckling

Patientens bästa ska vara i centrum för vårdarbetet. Syftet är god och säker vård. Den pågående omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav understryker behovet av ökad personcentrering och patientens medskapande i hälso- och sjukvården.

Regeringen vill stärka patienternas delaktighet, bland annat genom möjligheten att välja en fast läkarkontakt i primärvården och att principen om vård efter behov ska tryggas. Patientrådet är ett av de primära verktygen för att stärka patientdelaktigheten i regeringens arbete, men patientperspektivet genomsyrar arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården.