Budgetsatsningar inom energiområdet för att säkra tillväxt och grön omställning

Publicerad

Elsystemet behöver byggas ut så att människor och företag i hela Sverige får en trygg elförsörjning med stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Regeringen föreslår därför flera budgetsatsningar inom energiområdet för att säkra tillväxt, stärka försörjningstryggheten och främja den gröna omställningen.

I budgetpropositionen aviseras även att regeringen planerar att lägga fram en energipolitisk inriktningsproposition under 2023 med syfte att tydliggöra den nya inriktningen för energipolitiken.

Kreditgarantier för ny kärnkraft

Regeringen vill ge goda förutsättningar för alla fossilfria energislag. En av regeringens främsta prioriteringar är att skapa förutsättningar för ny planerbar fossilfri elproduktion. I första hand handlar det om att möjliggöra ny kärnkraft. Kärnkraften ska ha en avgörande roll både i att återupprätta en leveranssäker och trygg elförsörjning samt i att åstadkomma en effektiv klimatomställning. För att stärka förutsättningarna för investeringar i ny kärnkraft föreslår därför regeringen att kreditgarantier för 400 miljarder för kärnkraft införs. Samtidigt kommer regeringen att fortsätta undanröja hindren för ny kärnkraft i Sverige.

Förstärkning av stöd till laddinfrastruktur

Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås. Därför satsar regeringen nu på utbyggd laddinfrastruktur. Syftet är att skapa förutsättningar för att elektrifierade vägtransporter snabbare ska kunna ersätta fossildrivna transporter, vilket bidrar till att minska hushållens transportkostnader.

Regeringen kommer att förstärka och förlänga de befintliga satsningarna på laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon. I budgetpropositionen tillförs anslaget 1:10 Laddinfrastruktur 450 miljoner för året 2025 och 620 miljoner för 2026. Tillsammans med tidigare satsningar uppgår nu tillgängliga medel på detta anslag till 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026.

Samtidigt tillförs Energimyndigheten åtta miljoner för att stärka den nationella samordningen av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Höjd och förlängd satsning på biogas

Regeringen fortsätter att stödja biogasproduktion från gödsel. Stödet ger både samhälls- och företagsvinster genom produktion av fossilfri energi, minskade utsläpp och minskat fossilberoende.

För att möjliggöra stöd till produktionen av biogas under 2023 tillförs 33 miljoner kronor under 2024. Under perioden 2024–2026 införs ett nytt stöd till produktion av biogas från gödsel och anslaget ökas med 200 miljoner kronor för 2024. För 2025 och 2026 beräknas anslaget höjas med 200 miljoner kronor per år.

Planering för ökad elanvändning

Den gröna omställningen av industri och transporter kräver stora mängder el till konkurrenskraftiga priser. Sverige behöver planera för att kunna möta ett elbehov om minst 300 TWh år 2045.

För att bana väg för elektrifieringen behöver energiplaneringen stärkas och samordnas på lokal, regional och nationell nivå. Nu tar regeringen ett helhetsgrepp för elektrifieringen genom att anvisa 250 miljoner kronor i budgetpropositionen 2024 för att utveckla energiplaneringen. Från 2025 beräknas satsningen till 290 miljoner kronor per år. Satsningen bygger vidare på ett uppdrag som regeringen gav Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten den 6 juli 2023. 

Effektiva och förkortade tillståndsprocesser för elnät

Tillståndsprocesserna för utbyggnad av elnät behöver effektiviseras och förkortas. Regeringen gör därför en satsning för att möjliggöra nödvändiga effektiviseringar. Under 2024 satsar regeringen 15 miljoner kronor för kortare ledtider. För 2025 och 2026 beräknas satsningen uppgå till 20 miljoner kronor per år. Satsningen innebär en fortsättning av en pågående pilotsatsning. Därtill får Energimarknadsinspektionen 5 miljoner kronor i höjt anslag från 2024 för att stärka och upprätthålla myndighetens arbete med effektiva tillståndsprocesser.

Förstärkt el- och energiberedskap

Sverige behöver ett robust och leveranssäkert elsystem. En hög försörjningstrygghet är viktig för att minska samhällets sårbarhet under svåra säkerhetspolitiska tider. Därför stärker nu regeringen beredskapen inom energiområdet och ökar motståndskraften inom elförsörjningen.

För att förstärka satsningarna inom elberedskap ökar regeringen anslaget med 250 miljoner kronor 2024 och med 100 miljoner kronor 2025–2026. Satsningarna möjliggör bland annat att planerade elberedskapsåtgärder tidigareläggs och att förmågan till ö-drift fortsatt byggs ut för att kunna säkerställa nödvändig elförsörjning av samhällsviktig verksamhet.

Sedan myndighetsreformen för civilt försvar och krisberedskap trädde i kraft är Energimyndigheten sektorsansvarig myndighet inom beredskapssektorn energiförsörjning. För att förtydliga och stärka insatser inom sektorn samt spegla den återupptagna totalförsvarsplaneringen föreslås ett nytt anslag. För det nya anslaget anvisar regeringen 54 miljoner kronor. För 2025 och 2026 beräknas anslaget till 144 miljoner kronor per år.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.