Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen vidtar åtgärder och initierar dialog för att stärka och säkra kulturverksamheter och det fria kulturlivet

Publicerad

Hotbilden mot kulturutövare och kulturverksamheter har ökat. För att hindra den utvecklingen vidtar nu regeringen en rad åtgärder för att stärka och säkra kulturverksamheter och det fria kulturlivet.

Hat och hot som riktar sig mot konst- och kulturutövare samt kulturinstitutioner är ett allvarligt demokratihot. I de nationella kulturpolitiska målen fastslås att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.  

– Ett fritt kulturliv är en självklar del av det demokratiska samhället. Hat och hot är helt oacceptabelt och regeringen intensifierar nu arbetet med att stävja hat och hot mot kulturutövare och kulturverksamheter, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Regeringen har initierat en dialog med Länsmuseernas samarbetsråd, Svensk Biblioteksförening och fackförbundet DIK mot bakgrund av att hotbilden mot kulturutövare och kulturverksamheter har ökat i samhället.

Den 29 maj träffade företrädare för kulturdepartementet, Länsmuseernas samarbetsråd, Svensk Biblioteksförening och fackföreningen DIK för att samtala kring hur kulturarbetare och kulturverksamheter upplever hotbilden på daglig basis, men även kring vad regeringen gör för att säkra det fria kulturlivet och kulturverksamheter på statlig-, regional- och kommunal nivå.

Regeringens åtgärder för att stärka och säkra det fria kulturlivet

Regeringen gav i april 2022 en särskild utredare i uppdrag att överväga olika författningsändringar för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Regeringen fattade även den 16 mars 2023 beslut om proposition kring en ny lag om ordningsvakter. Den föreslagna lagen skapar förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter som innebär att ordningsvakter ska kunna användas på fler platser och inom större områden än i dag.

Regeringen har även föreslagit en ny lag för att stärka skyddet för journalister. Lagförslaget innebär att det vid bedömningen av straffvärdet för ett brott ska ses som försvårande att det begåtts mot en person på grund av att individen bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet.

Den statliga myndigheten Konstnärsnämnden har givits ett särskilt uppdrag att uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier.