Artikel från Statsrådsberedningen

Ukraina och europeisk konkurrenskraft högst på agendan när EU:s ledare möttes i Bryssel

Publicerad

När statsminister Ulf Kristersson träffade sina EU-kollegor i Europeiska rådet 23–24 mars antogs slutsatser om Ukraina, konkurrenskraft, ekonomi, energi och migration. FN:s generalsekreterare António Guterres deltog vid mötet med EU:s stats- och regeringschefer och tog särskilt upp de globala konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson vid Europeiska rådets möte 23-24 mars 2023.
Statsminister Ulf Kristersson vid Europeiska rådets möte i Bryssel. Europeiska unionen

- En avgörande fråga för Sverige har varit att få fokus på europeisk konkurrenskraft. Vi måste få på plats rätt villkor här för att kunna konkurrera med resten av världen, sade statsminister Ulf Kristersson efter mötet.

Statsministern tillade även att:

-  Beslutet som nu tagits att skicka mer ammunition till Ukraina är ett viktigt beslut.

Rysslands anfallskrig i Ukraina

Europeiska rådet uttryckte återigen sin starka enighet i fördömandet av Rysslands krig i Ukraina.

EU-ledarna diskuterade stödet till Ukraina och landets befolkning, dels utifrån de stora omedelbara humanitära behoven, dels utifrån hur EU ska arbeta vidare för att kunna garantera militärt och finansiellt stöd över tid. 

EU är fast besluten att upprätthålla och öka det kollektiva trycket på Ryssland genom eventuella ytterligare sanktioner och fortsatt arbete med oljepristaket.

EU:s ledare underströk att Ryssland omedelbart måste se till att ukrainare och framför allt ukrainska barn som tvångsförflyttats eller deporterats till Ryssland kan återvända till Ukraina på ett säkert sätt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog vid med EU:s stats- och regeringschefer via videolänk.

Upphandling av ammunition

Europeiska rådet välkomnade överenskommelsen som nåtts av EU:s utrikes- och försvarsministrar den 20 mars om gemensamma upphandlingar av ammunition till Ukraina.

Överenskommelsen innebär att en miljon enheter artilleriammunition kommer att levereras till Ukraina inom de kommande tolv månaderna.

Globala konsekvenser av Rysslands krig i Ukraina

FN:s generalsekreterare António Guterres deltog vid den första dagen av Europeiska rådets möte.

EU:s ledare noterade den senaste förlängningen av FN:s Black Sea Grain Initiative och Grain from Ukraine och underströk EU:s bidrag till att stödja ukrainsk livsmedelsexport genom EU:s solidaritetskorridorer.

Europeiska rådet välkomnade även FN:s generalförsamlings resolution om ”Principer i FN-stadgan som ligger till grund för en heltäckande, rättvis och varaktig fred i Ukraina”, som antogs i februari och fick brett stöd inom det internationella samfundet. EU-ledarna upprepade även sitt stöd för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fredsplan.

Konkurrenskraft och ekonomi

Den långsiktiga konkurrenskraften i EU stod högt på dagordningen vid toppmötet. EU-ledarna antog bland annat slutsatser om att stärka EU:s produktivitet, minska den administrativa bördan för företag genom förenklade regler och minska EU:s strategiska beroenden.

Ledarna antog även slutsatser om mer stöd till innovation, ökade investeringar i forskning och utveckling, stärkt digitalisering och ökade investeringar i kompetenser för framtiden.

På ekonomiområdet uttryckte stats- och regeringscheferna sitt stöd för rådets riktlinjer för en reform av EU:s ramverk för ekonomisk styrning, som antogs av EU:s finansministrar den 14 mars och ska göra ramverket bättre lämpat för dagens utmaningar.

Energi

Ledarna diskuterade de åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att hantera de höga energipriserna, minska efterfrågan på gas, garantera försörjningstryggheten och avveckla beroendet av ryska fossila bränslen.

Europeiska rådet uppmanade även kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa beredskap inför den kommande uppvärmningssäsongen. De uppmanade även kommissionen att snarast slutföra bedömningen av huruvida de nödåtgärder som antogs 2022 behöver förlängas.

Migration

I egenskap av ordförande för rådet informerade Sverige och kommissionen om framstegen i genomförandet av rådets slutsatser om migration, som antogs av EU:s migrationsministrar i februari.

Ledarna uppmanade till ett snabbt genomförande av slutsatserna och kommer att se över dem igen vid toppmötet i juni.

Eurotoppmöte 

På fredagen den 24 mars hölls ett eurotoppmöte med Europeiska Centralbankens ordförande Christine Lagarde. EU:s samtliga 27 stats-och regeringschefer deltog vid mötet, där den ekonomiska och finansiella situationen diskuterades.

Övriga frågor

I Europeiska rådets slutsatser välkomnade ledarna även resultatet av givarkonferensen till stöd för de drabbade i Turkiet och Syrien efter den tragiska jordbävningen i februari. Det svenska ordförandeskapet och EU-kommissionen stod värd för konferensen som hölls i Bryssel den 20 mars.

EU:s ledare välkomnade också den nyligen nådda överenskommelsen med Storbritannien inom ramen för det så kallade Windsorramverket.

Producerat av EU-representationen

 

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.