Internationella och ekonomiska avdelningen

Internationella och ekonomiska avdelningen har ungefär 90 medarbetare. Avdelningschef är Thomas Bergman.

Internationella och ekonomiska avdelningen har ansvar för frågor rörande:

 • prognoser över utvecklingen av makroekonomin, offentliga finanser och inkomstfördelningen i Sverige,
 • bedömningar av effekten för sysselsättning, tillväxt, offentliga finanser och fördelning av förslag,
 • analyser över hur samhällets resurser används och fördelas samt råd om hur den ekonomiska politiken bör utformas,
 • samordning av Finansdepartementets övergripande internationella frågor samt Sveriges medverkan i internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete,
 • analyser och underlag för svenska positioner gällande strategiska, finansiella och policyinriktade frågor inom Finansdepartementets ansvarsområde, inklusive internationell makroekonomisk analys, som behandlas i EU och internationella finansiella institutioner,
 • samordning av statsrådens internationella resor och möten, förfrågningar och inkommande besök,
 • långtidsutredningar.

Ansvarsområden och organisation

Internationella och ekonomiska avdelningen består av fyra enheter:

 • Enheten för ekonomisk politik och fördelning
 • Enheten för EU:s ekonomiska politik
 • Prognosenheten
 • Enheten för styrning och internationellt ekonomiskt samarbete

Internationella och ekonomiska avdelningens enheter

Enheten för ekonomisk politik och fördelning (EF)

Enheten för ekonomisk politik och fördelning ansvarar bland annat för analys av den samlade ekonomiska politiken, för råd om hur finanspolitiken bör utformas samt för bedömning och analys av reformeffekter för sysselsättning, tillväxt och inkomstfördelning. Enheten ansvarar också för att följa och analysera utvecklingen av hushållens disponibla inkomster samt för metoder och modeller för fördelningsanalyser. Vidare ansvarar enheten för Långtidsutredningen. Enheten har ungefär 25 medarbetare. Chef för enheten är Erik Höglin.

Enheten för EU:s ekonomiska politik (EU)

Enheten för EU:s ekonomiska politik ansvarar bland annat för Finansdepartementets övergripande samordning av EU-frågor, Ekofin-rådet och den Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK). Enheten ansvarar också för EU:s ekonomisk-politiska samarbete, inom ramen för bland annat stabilitets- och tillväxtpakten och den europeiska planeringsterminen, samt för EU:s ekonomiska kris- och återhämtningsinstrument. Enheten har vidare huvudansvaret för den svenska återhämtningsplanen. Enheten har ungefär 20 medarbetare. Tillförordnad chef för enheten är Katinka Hort.

Prognosenheten (PRO)

Prognosenheten ansvarar för löpande bevakning, prognoser och alternativa scenarier för dels den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden, dels den offentliga sektorns finanser. I den offentliga sektorns finanser ingår skatter, inkomsterna i statens budget, den offentliga sektorns investeringar och konsumtionsutgifter samt kommunsektorns och ålderspensionssystemets finanser. Enheten har ungefär 25 medarbetare. Chef för enheten är Karine Raoufinia.

Enheten för styrning och internationellt ekonomiskt samarbete (SI)

Enheten för styrning och internationellt ekonomiskt samarbete ansvarar bland annat för departementets samordning och arbete med internationellt ekonomiskt samarbete i internationella finansiella institutioner som Internationella valutafonden (IMF), Världsbanksgruppen och Europeiska investeringsbanken (EIB), samt forum som G20 och OECD. Enheten ansvarar även för EU:s makrofinansiella stöd. Enheten ansvarar vidare för styrning av Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet, för kommittén för inrättandet av Utbetalningsmyndigheten samt för avdelningsövergripande stabsverksamhet. Enheten har ungefär 20 medarbetare. Chef för enheten är Line Rosvall.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.