Så bildas regeringen

Om en ny regering ska bildas håller riksdagens talman enskilda överläggningar med partiledarna. Därefter föreslår talmannen vem som ska utses till statsminister och riksdagen röstar om förslaget.

Godkänns kandidaten ska han eller hon utse en ny regering. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter mot talmannens förslag, är det förkastat, det vill säga inte accepterat. Förkastas förslaget fyra gånger blir det nyval om inte ordinarie val ska hållas inom tre månader.

De politiska omständigheterna avgör vilken regering som bildas efter ett val. Om den sittande regeringen gör ett bra val kan den vara kvar. Om valresultatet leder till att regeringen avgår, sitter den ändå kvar som en så kallad expeditionsregering i väntan på att riksdagen tar ställning till vem som ska bilda regering och ny regering är utsedd. Syftet med detta är att landet aldrig ska stå utan regering.

En expeditionsregering, eller expeditionsministär som det också kallas, har samma befogenheter som en vanlig regering med ett undantag. En expeditionsregering får inte besluta om att ett extra val ska hållas. Vanligtvis fattar en expeditionsregering bara beslut i löpande ärenden.

Statsministern väljer regering

Statsministern väljer själv vilka och hur många ledamöter, statsråd eller ministrar, som ska ingå i regeringen. Statsråden ska vara svenska medborgare. De behöver inte vara politiker, men oftast är de politiker sedan många år. Statsministern bestämmer också vilka av statsråden som ska vara departementschefer. Tillsammans bildar statsministern och statsråden Sveriges regering.

Statsministern och de övriga statsråden är ofta riksdagsledamöter. Under den tid de sitter i regeringen lämnar de sin plats i riksdagen till en ersättare.

Vid riksdagens öppnande i september varje år läser statsministern upp regeringsförklaringen. Den beskriver vilka mål regeringen har för sin politik under ett år framåt och vilka nationella och internationella politiska frågor som regeringen tänker prioritera.

Regeringen måste ha riksdagens stöd

Regeringen är ansvarig inför riksdagen och den måste ha riksdagens stöd, annars kan den tvingas att avgå. Riksdagen kan när som helst pröva om regeringen har stöd av riksdagen. Om minst 35 av riksdagens ledamöter saknar förtroende för ett statsråd kan de begära att en misstroendeomröstning genomförs. Röstar mer än hälften av ledamöterna i riksdagen för misstroendeförklaringen måste statsrådet avgå.