Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp regionernas insatser inom ramen för överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa för 2023 Diarienummer: S2023/00378

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa upp de insatser som regionerna vidtar med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023.

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från SKR, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och andra berörda parter.

Socialstyrelsen ska senast den 30 augusti 2024 redovisa uppdraget