Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inrätta ett övervakningsprogram för bifångst av tumlare

Publicerad

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att:

Ladda ner:

  • utforma och inrätta ett övervakningsprogram för övervakning av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av marina däggdjur (tumlare) i Egentliga Östersjön och i Bälthavsområdet. Programmet ska bygga på de slutsatser som redovisades i anledning av regeringsuppdraget om att analysera hur åtgärder mot bifångster av tumlare kan förbättras (N2021/00169). Havs- och vattenmyndigheten ska vid utformningen av övervakningsprogrammet dels beakta den datainsamling som redan sker med stöd av EU:s datainsamlingsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2017/1004 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken) och så långt det är möjligt samordna övervakningsprogrammet med denna, dels beakta arbetet med uppdraget att genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg enligt myndighetens regleringsbrev för 2021 så att system och rutiner för upphandling av utrustning, hantering av filmer, behandling av  personuppgifter m.m. kan samordnas så långt som det är möjligt samt beakta gällande dataskyddsreglering,
  • påbörja tillämpningen av det kompletterande övervakningsprogrammet under andra halvåret 2022.

Havs- och vattenmyndigheten ska i en delrapport senast den 1 september 2022 beskriva utformningen av övervakningsprogrammet, såsom valda övervakningsmetoder och vilka områden och typer av fisken som omfattas. I denna redovisning ska även ingå en kostnadsanalys för övervakningen samt en redogörelse för hur samordningen sker med det arbete som redan utförs inom ramen för datainsamlingsförordningen.

Vidare ska Havs- och vattenmyndigheten i en slutredovisning senast den 25 april 2023 beskriva hur övervakningsprogrammet har fungerat dittills, eventuella svårigheter med att samordna övervakningen med den övervakning som utförs inom ramen för datainsamlingsförordningen, samt redovisa eventuella metoder som används för att främja frivillig användning av kameror.