Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utveckling och förvaltning av en tjänst för utfärdande av vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19 Diarienummer: S2021/03695

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten utveckla och förvalta en tjänst för att utfärda vaccinationsbevis till dem som vaccinerats mot covid-19. Tjänsten ska bygga på det förarbete som Myndigheten för digital förvaltning tidigare redovisat.

Ladda ner:

Myndigheten utför uppdraget tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Folkhälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska också samtala med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra.

E-hälsomyndigheten ska:

  • utveckla och förvalta en tjänst för utfärdande av vaccinationsbevis som möter EU:s specifikationer och som kan användas av personer som vaccinerats mot covid-19,
  • ansvara för en tillhörande verifieringstjänst som även inbegriper utskick av verifieringsnycklar till den funktion som skapas för detta ändamål inom EU,
  • fortsatt delta i Europeiska kommissionens arbete rörande ett samordnat förhållningssätt till vaccinationsbevis för covid-19 som en del av det övergripande arbetet med framtagning av ett digitalt grönt intyg,
  • säkerställa att tjänsten och vaccinationsbeviset baseras på EU-lag-stiftning samt det ramverk och de specifikationer som tas fram inom området,
  • utforma tjänsten på ett sådant sätt att den vid behov ska kunna vidareutvecklas för att ta in andra informationsmängder om ingår i EU-kommissionens förslag om digitalt grönt intyg,
  • säkerställa att tjänsten har en robust utformning när det gäller informa-tionssäkerhet samt tillgodoser gällande krav på dataskydd,
  • bistå i arbetet med att göra det möjligt för personer som inte har svensk e-legitimation att kunna beställa vaccinationsbevis i en senare version av tjänsten,
  • ansvara för att, tillsammans med andra berörda aktörer, genomföra informations- och kommunikationsinsatser riktade till hälso- och sjuk-vården och allmänheten inför och under den period då tjänsten tas i drift,
  • säkerställa att det finns en organisation för förvaltning av tjänsten efter att tjänsten tagits i drift, och
  • förbereda för och tillhandahålla förstalinjes kundservice och support under dagtid på vardagar för att hantera eventuella problem i tjänsten.

Under arbetets gång ska E-hälsomyndigheten informera Regeringskansliet om hur arbetet går. Delredovisning lämnas senast den 30 september 2021. Slutredovisning presenteras senast den 15 juni 2023.